August 2013 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 15. august 2013 kl. 18.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode   Skjold (FS), Kirsten Kjersgaard (KK), Hanna Thomasen (HT), Lisbeth Damgaard   Nielsen (LDN), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP samt Tine Birksholm   Sejersen(TIB), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 Desuden deltager Dan Kjersgaard(DK) (stedfortræder), samt Søren   Hjorth, regnskabsfører (SH).

 Alle fra menighedsrådet er fremmødt.
  
Afbud fra: Peter Hermann (PH) medarbejderrepræsentant/organist
   
 Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Vikarsatser for kirkepersonale

6. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport

3. Meddelelser ved formanden

4.           -            -   sognepræsten

5. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

7. Gaver ved fødselsdage, jubilæer, afsked mv.

8. Sognesamarbejdsmøde i Islebjerg Kirke tirsdag d. 17. september   2013

9. Vikar for kirketjenerne ved ferie og samtidig akut opstået sygdom   hos den anden kirketjener

10. Eventuelt

11. Lukket møde

 

Punkt 6 kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.

Mødet slut: 22:10

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referatet blev godkendt. Punkt 6 – Behandling og godkendelse af   kvartalsrapport rykkes op som 3. punkt på dagsordenen, da SH så kan nå at være med til at overvære behandlingen af punktet.

2. Vikarsatser for kirkepersonale

SH  - formålet er at få ens takster for alle vikarer indenfor den enkelte faggruppe i alle Frederikssund Bys sogne. ILP – alle menighedsrådenes kontaktpersoner  samt en repræsentant fra hver af faggrupperne bør indkaldes til et fællesmøde. Taksterne skal oplyses til vikarerne på forhånd.

SH kontakter menighedsrådene vedr. et fællesmøde.

6. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport

KB gennemgik kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten blev godkendt, og   underskrevet af formanden (FS) og kassereren (KB).

3. Meddelelser ved formanden

Frederikssund Pensionistforening har ansøgt om at låne menighedslokalet til banko én gang om måneden – pt. om torsdagen. Menighedsrådet vedtog at sige nej til ansøgningen, da der ikke plads til flere aktiviteter i   menighedslokalet – FS svarer dem.

 

Ældresagens linedancergruppe vil gerne låne menighedslokalet på søndag d. 18. august til et linedancerarrangement – menighedsrådet vedtog at sige nej, da fristen er for kort og det vil kræve for mange  personaleressourcer.
FS svarer dem.

 

Der er kommet en indbydelse til Landemode i Helsingør lørdag d. 5. oktober kl. 11.00 – tilmelding skal ske til FS – der tilmelder det samlede antal deltagere senest d. 16. september.

 

Energiselskabet Natur-Energi A/S har kontaktet os vedr. et tilbud på levering af strøm – menighedsrådet vedtog at takke nej til tilbuddet. Kordegnen svarer dem.

 

Der er møde i Frederikssund Præstegård d. 27. august kl. 19.00 vedr. valg til provstiudvalg og stiftsråd – FS deltager.

 

FS undersøger vedr. den nye SKI-aftale, og hvem der kan få adgang til den. BL foreslår at Hanne får adgang til SKI-aftalen.

4. Meddelelser ved sognepræsten

Årsfolderen er udkommet. Islebjerg Café er blevet rykket til kl. 16-18, da der er konfirmander fra kl. 14.15-16.

 

ILP efterlyser nogle stærke mænd til at hjælpe med at fælde nogle træer i præstegårdshaven – BL meldte sig.

 

ILP efterlyser forslag til tema for weekend-højskolen.

5. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

KK – kordegnen har ansøgt om at deltage i et kursus om   forvaltnings-og offentlighedsloven mandag d. 30. september kl. 14.30-17.30 i Ringsted sognegård – menighedsrådet vedtog at bevilge kurset og vedtog desuden at kontoret er lukket den dag.

 

Hanne, Peter og Jens ønsker et vindue/dør, der kan åbnes i pulpituret. BL undersøger hvad prisen vil være for en serviceudgang.

 

Jens ønsker et nyt nodestativ, der kan skrues fast på muren.

 

Troels har nævnt at wienerstigen er ved at være slidt. Troels har fundet en stige på internettet på ca. 9 meter til en pris på 5929 kr.

Hvor skal en så lang stige opbevares?

 

KK pointerer at hun ikke er formand for kunstudvalget selvom det fremgår af udvalgslisten.

Der vil blive et møde i kunstudvalget i september måned vedr. kunstudstilling.

 

BL – der er nu kommet 4 ”løbende mænd” op ved nødudgangene – brandvæsnet har fået besked.

 

BL – støvsugeren er gået i stykker – den er 10 år gammel, så det kan næppe betale sig at reparere den. Menighedsrådet besluttede at bevilge en ny støvsuger til en pris af max 5000 kr.

 

Troels efterlyser noget nyt værktøj, bl.a. nogle nye skruetrækkere og en værktøjskasse. Menighedsrådet besluttede at de to kirketjenerne skal tale sammen om, hvilket nyt værktøj de ønsker at anskaffe.

 

Kirkeannoncen i avisen er svær at få øje på efter at den har ændret farve. Der mangler noget blikfang.

ILP efterlyser nogle flere medlemmer til PR-udvalget. BL og LDN melder sig til også at deltage. Næste møde i PR-udvalget er torsdag d. 24. oktober kl. 13.00.

 

KB – Troels og kordegnen ønsker et ekstra dankort, der skal opbevares i kirken. Menighedsrådet vedtog at bevilge dankortet. FS kontakter SH med henblik på at oprette et dankort.

7. Gaver ved fødselsdage, jubilæer, afsked mv.

DK uddelte en oversigt over forslag til beløb for gaver ved runde fødselsdage, jubilæer, afsked mv. for personalet.

 

Menighedsrådet vedtog at gaver ved fødselsdage, hospitalsindlæggelse   og længerevarende sygdom også skal gælde for menighedsrådets medlemmer.
 
 

Forslaget blev drøftet og vedtaget. Et eksemplar af oversigten vil være at finde i menighedsrådets mappe i menighedsrådslokalet.

8. Sognesamarbejdsmøde i Islebjerg Kirke
  tirsdag d. 17. september 2013

FS laver en dagsorden. GM sørger for at dække op.

Mødet starter kl. 18.00 og der bliver serveret smørrebrød. Der skal  være tilmelding af hensyn til bestilling af smørrebrød. 
FS, GM og muligvis KK deltager.

9. Vikar for kirketjenerne ved ferie og samtidig akut opstået sygdom   hos den anden kirketjener

KK – ønsker en drøftelse af spørgsmålet.
 I det sjældne tilfælde at det skulle ske, kan kontaktpersonen (KK) rette henvendelse til en fra menighedsrådet, der så vil kunne assistere som kirketjener.

10. Eventuelt

Næste menighedsrådsmøde er torsdag d. 26. september kl. 18.00 med håndmadder.

 

11. Lukket møde

Lukket møde – derfor intet referat.