Fødsel | Islebjerg Kirke

Hvis fødslen har fundet sted med en jordemoders deltagelse, sørger jordemoderen for at moderens bopælssogn får besked om fødslen.

En forældreanmeldelse er kun nødvendig, hvis ingen jordemoder har medvirket ved fødslen. Fødselsanmeldelsen skal i så fald indsendes digitalt via www. borger.dk.

I fødselssager, hvor moderen er ugift, og forældrene ønsker fælles forældremyndighed  indgives en "Omsorgs-og ansvarserklæring"  digitalt via www.borger.dk, ved brug af  Nem-ID
Husk at begge forældre skal underskrive digitalt med NemID!

"Omsorgs-og ansvarserklæringen" skal være modtaget hos moderens bopælssogn senest 28 dage efter fødslen. Overskrides fristen giver kordegnen Familieretshuset besked om at rejse en faderskabssag.

OBS! Hvis én af forældrene ikke har dansk cpr.nr., ikke har NemID (og ikke kan få det via www. nemid.nu) eller man af en eller anden grund ikke er i stand til at anvende den digitale selvbetjening, bedes man rette henvendelse til kirkekontoret, der vil være behjælpelig med sagen.

I særlige tilfælde kan kordegnen bede om at se forældrenes fødsels - og navne/dåbsattester, opholdstilladelser, vielsesattest (ved vielse i udlandet) eller lignende dokumenter, hvis det skønnes nødvendigt for sagens behandling.