Juni 2014 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 19.00

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Børge Larsen (BL), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS),Kirsten Kjersgaard (KK), Hanna Thomasen (HT), Lisbeth Damgaard Nielsen (LDN), Peter Hermann (PH), medarbejderrepræsentant/organist samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 Desuden deltager Dan Kjersgaard (DK), stedfortræder og Bodil Skjoldan Petersen (BSP), stedfortræder.

 Afbud fra: Sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP)

 Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

2. Meddelelser ved formanden.

3. Meddelelser ved sognepræsten.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Anskaffelse af false/foldemaskine til salmefoldere?

6. Status for nyt køkken

7. Ny underviser i babysalmesang

8. Serviceaftale på ny kopimaskine?

9. Menighedsrådsvalg 2014

10. Eventuelt

11. Lukket møde - Personsag

 Mødet slut: 20:35

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referatet og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

FS gennemgik postlisten.

Birgit Reimer fra Ældresagens stolegymnastik har ansøgt om lov til at låne menighedslokalet til stolegymnastik i perioden september 2014 – maj 2015 om mandagen – Menighedsrådet vedtog at give dem lov til at låne menighedslokalet endnu en sæson – FS svarer hende.

Arne Nielsen takker for opmærksomheden til sin 90 års fødselsdag.

Kirketjener Hanne Buch Petersen takker for opmærksomheden til hendes 60 års fødselsdag.

FS har været på valgkursus den 14. juni 2014 – mere om menighedsrådsvalget under punkt 9.

3. Meddelelser ved sognepræsten

Punktet udgår, da præsten pt. er sygemeldt.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

KK har haft møde med kunstner Helle Borg Hansen.

Hun er blevet tilbudt at udstille i perioden 9.-29. november 2014 og har takket ja. Der vil være fernisering den 9. november efter højmessen.

KK, KB og HT har haft et møde vedrørende udarbejdelsen af en personalehåndbog.

KB redegjorde for de foreløbige detaljer i personalehåndbogen. Alle ansatte får en udgave af personalehåndbogen. Der er møde i udvalget igen i morgen onsdag den 18. juni 2014.

Pumperne i kælderen bliver skiftet i næste uge 
(uge 26).

 Malingen af kirken og våbenhuset er nu gået i gang.

Det foreslås at få pudset de øverste vinduer i kirken, mens liften er inde i kirken. Menighedsrådet synes dette er en god idé.

BL sørger for at Hanne kontakter vinduespudseren.

På grund af kordegnens fravær fredag d. 27. juni 2014 vedtog   menighedsrådet at kirkekontoret holder lukket. For akutte attester henvises til Frederikssund Kirkekontor.

5. Anskaffelse af false/foldemaskine til salmefoldere?

Kordegnen har undersøgt prisen på en billig false/foldemaskine – den billigste koster 5000 kr. Menighedsrådet vedtog at se tiden an og se hvor stort behovet for en foldemaskine reelt er.

6. Status for nyt køkken

BL har talt med Frank Lemb – der skal opsættes en kort bjælke for at lave en åbning i væggen.

Nyt møde i køkkenudvalget blev fastsat til torsdag den 19. juni 2014 kl. 13.00.

7. Ny underviser i babysalmesang

KK orienterede om status vedrørende babysalmesang. Una Skott ønsker ikke at fortsætte til den nuværende løn, men ønsker en højere løn, hvis hun skal fortsætte. Menighedsrådet synes at hendes lønkrav er for dyrt. Forslag om at annoncere efter en underviser i lokalavisen eller forhøre sig hos de andre kirker om de har en potentiel kandidat. PH tilbyder at forhøre sig hos de andre organister og kirkesangere om nogen kender nogen der kunne være interesseret.

8. Serviceaftale på ny kopimaskine?

KB har fået et tilbud fra Canon på en serviceaftale på 475 kr. pr. måned, som dækker service på maskinen samt indkøb af toner til kopimaskinen. Menighedsrådet vedtog at takke ja til tilbuddet. Kordegnen kontakter Canon og får oprettet en serviceaftale.

9. Menighedsrådsvalg 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal være menighedsrådsvalg i Islebjerg Sogn i efteråret 2014. Valgdagen er den 11. november 2014 i så fald det bliver et kampvalg.

Menighedsrådet vedtog at ændre opstillingsmødet fra torsdag den 18. september til tirsdag den 16. september 2014 kl. 19.00, da mødet skal være afholdt senest den 16. september 2014.

Det blev besluttet at holde et møde i valgudvalget tirsdag den 12. august 2014 kl. 10.00.

 

10. Eventuelt

Der er frie midler på ca. 184.000 kr., som menighedsrådet skal finde ud hvad de skal bruges til. KB efterlyste gode ideer til hvad pengene skal bruges til. Forslag om nye borde og stole til menighedslokalet – BL undersøger nærmere vedrørende pris og navn på borde og stole.

GM foreslår at alle pengene går til et nyt køkken.

11. Lukket møde - Personsag

Lukket møde – derfor intet offentligt referat.