August 2015 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 13. august 2015 kl. 19.00


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet


Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS),

Kirsten Kjersgaard (KK), Ruth Stenbak (RS), Lena Reimer (LR), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP)
samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Som tilhører deltager: Dan Kjersgaard (DK) og Grete Lorck (GL).

 

Afbud fra: Hjælpepræst Mikkel Højholt (MH), Hanna Thomasen (HT) og Peter Hermann (PH), medarbejderrepræsentant/organist.

Da punkt 5 og 6 på dagsordenen kræver at menighedsrådet er fuldtalligt, er Bodil Skjoldan Petersen indkaldt som stedfortræder for Hanna Thomasen.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

2. Meddelelser ved formanden.

3. Meddelelser ved sognepræsten.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

------------------------- pause -------------------------------------

5. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport – 2. kvartal 2015

6. Revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2014 – behandling og godkendelse

7. Godkendelse af beløb ved udlån af kirkens lokaler til ikke-kirkelige formål

8. Kirkekaffe til gudstjenesterne under køkkenrenoveringen

9. Eventuelt

 

Mødet slut: 22.10

 

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.

 

Frederikssund Provsti har godkendt menighedsrådets ansøgning om brug af de frie midler fra 2014 –  196.567 kr. KB remsede op hvad pengene skal bruges til.

 

KK har kontaktet Magnus Olesen vedr. nye runde borde og stole til kirken, men har endnu ikke fået svar retur – KK rykker dem.

 

Islebjerg Sogn har fået bevilget 125.000 kr. af Frederikssund Provsti til et nyt lydanlæg i kirken i 2016.

 

Tidsplan over køkkenrenoveringen hænger i Slyngelstuen – køkkenet forventes færdigt
d. 1. september 2015.

 

Der er kommet et nyt forslag om at trække slangerne fra opvaskemaskinen og kaffemaskinen ned under gulvet – dette skal undersøges med den blikkenslager, der er tilknyttet køkkenrenoveringen, og menighedsrådet vil gerne have en pris. Kirkeværgen GM  vurderer sagen.

 

Vedr. opmaling af parkeringsbåse mellem børnehaven Skuldshøj og kirken – det er kommunen der er lodsejer – KK har talt med kommunen, der er positiv stemt over for idéen – det skulle gerne ske en gang i efteråret. Belægningen er dog ikke nem at male på, så på sigt skal parkeringspladsen måske asfalteres.

RS informerer kirketjenerne om at kommunen er lodsejer på ovennævnte område, så de ikke skal klippe hækken.

 

KK spurgte hvem fra menighedsrådet, der ønsker at deltage i Landemode i Helsingør Stift den 3. oktober 2015 – KK,DK,GM,FS og GL deltager. Kordegnen tilmelder dem.

 

KK pointerer at menighedsrådet skal være tilstede ved diverse syn i kirken, f.eks. af grundvandspumper og lydanlæg – som minimum skal kirkeværgen være til stede. RS beder kirketjenerne om at diverse håndværkere fremover skal rette henvendelse til kirkekontoret, der henviser videre til kirkeværgen.

 

Møde om Personalehåndbogen den 19. august, Medarbejdermøde den 25. august, Personaleudflugt den 28. august og Møde om mandags-lukning den 3. september.

 

KK holder ferie fra d. 4.-13. september 2015. FS fungerer som formand i perioden.

3. Meddelelser ved sognepræsten

Signe Voldby har 60 års fødselsdag og 25 års jubilæum  - menighedsrådet besluttede at bevilge penge til Mission Afrika, efter ønske fra Signe Voldby.

 

 

 

ILP gør opmærksom på at kirkens grønne dør mod nord stod ulåst og alarmen var slået fra fredag den 17. juli – dette må ikke ske!

 

Viva Kammerkor efterlyser en dialog vedr. om de må tilknyttes kirken. ILP kontakter PH om dette.

 

Hvem skal uddele kirkens årsfolder i år? KK foreslår at folk melder sig frivilligt. Flere fra menighedsrådet meldte sig. Folderen skal være omdelt inden den 28. august.  Foldere bliver lagt frem på et bord ude i våbenhuset nede ved kopirummet – opdelt i ruter.

Folk skal skrive deres navn ud for den rute de tager.

 

Marienlystskolen har endnu ikke meldt ud, hvornår deres 7. klasser får fri, men konfirmanderne starter i starten af september.  ILP efterlyser nogen der vil bage boller og kage til konfirmanderne.  ILP overvejer at dele konfirmanderne op i tre hold.

 

Vand og saftevand i køleskabet skal udskiftes hver dag!

 

ILP er ved at booke foredragsholdere til Weekend-højskolen 2016.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

RS – Kirketjener Jette Pedersen har den 1. september 2015 været ansat i 3 måneder – menighedsrådet vedtog at de gerne vil fastansætte hende. RS sørger for Jette får de obligatoriske kurser for kirketjenere.

 

RS har holdt MUS-samtale  med kirkesanger Jens Borch og kordegnen – kordegnen efterlyser en ny arbejdsbeskrivelse.

 

Hvem skal lave mad til Familieaften den 8. september 2015?.KK foreslår at kirketjenerne laver maden. RS kontakter MH vedr. menuen, og skaber kontakt mellem ham og kirketjenerne.
Der skal tages forbehold mht. maden pga. køkkenrenoveringen. GL vil gerne hjælpe til om aftenen.

 

GM gennemgik tilbud på nye døre til kirketårnet og redskabsrummet   - lavet i mahogni  - fra to håndværkerfirmaer. Menighedsrådet vedtog at  takke ja til  tilbuddet fra Jægerspris Malerfirma  på 44.250 kr. inkl. moms  for to døre i mahogni.

 

Den ene grundvandspumpe er blevet udskiftet, da den var i udu.

 

Præstens mikrofon i kirken har haft en løs forbindelse – den er nu blevet lavet.

 

Branddøren er blevet lavet, og der er kommet nyt håndtag på en af dørene ind til kirken.

 

Dong vil sætte en måler op, som kan registrere om der er udfald på strømmen i kirken – GM følger op på sagen.

 

Byggetilladelsen til køkkenet fra kommunen er blevet annulleret, da køkkenet ikke skal udvides alligevel.

 

Der har været tekniker ude og ordne brandboksen på kirkekontoret, da låsen og højre håndtag har været i stykker – tekniker anbefaler en udskiftning af den gamle lås, da der ikke længere findes reservedele til låsen – pristilbud: 8.361, 13 kr.
Menighedsrådet vedtog at takke ja til tilbuddet.
Der kommer ny kode på brandboksen ved samme lejlighed. Fremover får kun kordegnen, sognepræsten og formanden adgang til brandboksen.

 

Menighedsrådet vedtog at bevilge kordegnen et opfølgningskursus i personregistrering for ca. 160 kr.

5. Behandling og godkendelse af kvartalsrapport – 2. kvartal 2015

Kvartalsrapporten fra 2. kvartal 2015 blev gennemgået af KB – kvartalsrapporten blev godkendt af menighedsrådet og underskrevet af KK og KB.

6. Revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2014 – behandling og godkendelse

KB gennemgik revisionsprotokollatet vedr. årsregnskab 2014 – menighedsrådets indestående på bankkontoen overstiger 750. 000 kr., men det vil blive for dyrt i administrationsomkostninger at have pengene på flere bankkonti, så menighedsrådet har vedtaget at beholde det på den nuværende konto. Menighedsrådet godkendte revisionsprotokollatet og det blev underskrevet af samtlige menighedsrådsmedlemmer.

7. Godkendelse af beløb ved udlån af kirkens lokaler til ikke-kirkelige formål

Menighedsrådet er forpligtet til at opkræve en leje for lån af kirkens lokaler til ikke-kirkelige formål.
DK har kontaktet Søren Hjort for at få beregnet en kostpris for lån af kirkens lokaler. Prisforslaget lyder på 200 kr.pr. dag.  Der tages stilling til beløbet fra gang til gang – max. beløbet blev vedtaget til 200 kr. pr. dag. DK har forhørt sig om proceduren for udlejning. Den nuværende aftaleblanket bliver udbygget med et felt om økonomi, så den kan fungere som faktura. Menighedsrådet afgør om en aktivitet er kirkelig eller verdslig, når der ansøges om leje af kirkens lokaler. Ansøgningen skal stadig behandles på et menighedsrådsmøde.  KB og DK kontrollerer via Søren Hjort om indbetaling for leje har fundet sted.

8. Kirkekaffe til gudstjenesterne under køkkenrenoveringen

Menighedsrådet vedtog at søndag d.16. august,  søndag d.23. august og søndag d. 30. august serveres der kolde drikkevarer samt småkager i stedet for kirkekaffe. RS informerer kirketjenerne.

9. Eventuelt

Forplejningen til medarbejdermødet bliver kage og kaffe.