Marts 2016 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 17. marts 2016 kl. 18.30


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS), Lena Reimer (LR),Kirsten Kjersgaard (KK), Hanna Thomasen (HT), Ruth Stenbak (RS) samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Afbud fra: Jette Pedersen (JP), kirketjener/medarbejderrepræsentant, sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP) – Lisbeth Bust Hansen (LBH) er indkaldt som stedfortræder for ILP, da punkt 5 kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.

Desuden deltager Grete Lorck (GL) som tilhører.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3.           -            -   sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet.

5. Behandling + godkendelse af årsregnskab 2015

6. Dato for Medarbejdermøde

7. Dato for årligt fælles arrangement for menighedsråd og personale + nedsættelse af udvalg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Kan kirkens telefon –og internetabonnementer gøres billigere? – hvad er status i sagen?

9. Flytte kontortiden torsdag den 23. juni 2016 – Sankt Hans aften?

10. Eventuelt

11. Lukket møde - Personsag

Mødet slut: 21.30

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Der startes med punkt 5. Referatet blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.  

Der er repræsentantskabsmøde i Folkekirkens skoletjeneste for Frederikssund Provsti torsdag
d. 12. maj 2016 kl. 19.00, men da der samtidig er menighedsrådsmøde i Islebjerg, så kan ingen fra Skoletjenesten-udvalget deltage. GL tilbyder at deltage som stedfortræder, hvis det kan lade sig gøre. Dette skal undersøges. TBS kontakter Skoletjenesten.

Bjørn Prassé /Sct. Georgsgilderne Frederikssund ansøger om lov til at låne menighedslokalet torsdag d. 16. juni 2016 fra kl. 16.00 til bespisning af medlemmer af Scleroseforeningen – menighedsrådet vedtog at give dem lov mod betaling af et lejegebyr på 200 kr. TBS svarer dem.

Bo Mortensen/Grundejerforeningen Islebjerghaven ansøger om lov til at låne menighedslokalet tirsdag d. 10. maj 2016 kl. 18.30 – 21.30 til afholdelse af generalforsamling – menighedsrådet vedtog at give dem lov mod betaling af et lejegebyr på 200 kr.
TBS kontakter dem.

Helga Svensson – korleder for Egebæksvang koret ansøger om lov til at købe kirkens lille el-orgel, som hun pt. låner af kirken – punktet tages op på næste menighedsrådsmøde, da ILP er fraværende.

Ole Aabel , menighedsrådets bygningssagkyndige, har mundtligt meddelt at han godt kan deltage i syn af kirke og præstebolig tirsdag den 3. maj 2016 kl. 15.00.

KK redegjorde fra mødet i Frederiksborg Distriktsforening mandag den 29. februar 2016.

KK opfordrer til at menighedsrådsmedlemmerne deltager i et valgkursus 15. august 2016 kl. 19.00 -21.00 i Egedal Kirke, Kokkedal.

Helsingør Stift har sagt ok til at menighedsrådet afholder orienteringsmøde om menighedsrådsvalget tirsdag den 6. september 2016. KK og TBS sørger for at Islebjerg kommer med i en fælles valgannonce sammen med de andre sogne i Frederikssund.

Marianne Rygh – kunstudstilling i kirken fra 7. – 26. november 2016. Fernisering søndag den
13. november 2016.

Sogneudflugtsudvalget har afholdt møde – der vil komme en omtale af udflugten i nyhedsbrevet.
Tilmelding og betaling skal ske til kirkekontoret.

KK har kontaktet DK Brandteknik på baggrund af deres brandteknikrapport, hvor de bl.a. anbefaler at anskaffe 2 CO2 brandslukkere – menighedsrådet vedtog at se det an, da det er en anbefaling og ikke et krav.

KK træffes ikke fra 21.- 25. april (begge dage inkl.)

3. Meddelelser ved sognepræsten

Punktet udgår, da ILP har meldt afbud pga. sygdom.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Der er møde i budgetudvalget tirsdag den 5. april 2016 kl. 10.00 – KB, FS, KK deltager i mødet sammen med regnskabsfører Søren Hjorth.

RS – Tværsmødet den 14. marts 2016 blev aflyst.

RS – Der er blevet arbejdet på den ene kirketjeners rammetid. Der skal udarbejdes et nyt ansættelsesbevis for JP, da hendes rammetid skal laves om og den ugentlige fridag flyttes. RS og TBS ser på sagen.

GM – foreslår at få malet ude i kapellet samt i kirketjenerkontoret efter at der er kommet nyt køleanlæg.

GM er ved at undersøge vedrørende nyt gulv i menighedsrådslokalet.

KB holder ferie fra 16. – 23. maj 2016
 (begge dage inkl.)

5. Behandling + godkendelse af årsregnskab 2015

KB gennemgik årsregnskabet for 2015 og kommentarerne dertil.

Der er et overskud på kr. 236.416 kr. – de såkaldte frie midler.  99.403 kr. af beløbet er frie midler fra 2014, som ikke er bogført i 2015.
Regnskabsfører Søren Hjorth vil undersøge om Provstiet skal søges igen om brug af de sidste frie midler fra 2014.

Årsregnskab 2015 for Islebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 84446017, Regnskab 2015, afleveret d. 14-03-2016 kl. 13:39 blev godkendt af alle Islebjerg Sogns Menighedsråds medlemmer.

6. Dato for Medarbejdermøde

Datoen blev fastsat til tirsdag den 24. maj 2016
kl. 13.00. TBS udsender dagsorden 14 dage før.

7. Dato for årligt fælles arrangement for menighedsråd og personale + nedsættelse af udvalg

KB, HT og RS meldte sig til udvalget.
Datoen for arrangementet findes af udvalget.

8. Kan kirkens telefon – og internetabonnementer gøres billigere? – hvad er status?

TBS har haft kontaktet TDC vedr. de tre fastnet -telefonlinjer, der er koblet til kirkens lokaler.

Der kan ikke ændres på telefonlinjen til kirkekontoret, de to øvrige linjer er blevet til én linje, hvor alarmen er tilkoblet på, og en ekstraservice (Voicemail) er blevet nedlagt.

På kirkekontorets telefonlinje er et abonnement på automatisk udskiftning af en stationær telefon blevet slettet, da nyanskaffelser af nye telefoner efterhånden er billigere over internettet end prisen for et abonnement hos TDC.

Det skal overvejes om man fortsat ønsker et 24-timers serviceabonnement på telefonlinjen med alarmen, eller om man kan nøjes med et serviceabonnement, der gælder mellem kl. 8 – 16.
Serviceabonnement gælder for hurtigt reparation af telefonlinjen ved fejl. Menighedsrådet vedtog at beholde det nuværende serviceabonnement.

Det skal undersøges om der findes et billigere telefonabonnement eller måske skal alarmen gå via Siemens? Kan det gøres uden en telefonlinje?

Menighedsrådet vedtog at høre Søren Hjorth om hvilken telefonløsning man har i Frederikssund Sogn. KK, KB og FS spørger Søren til budgetmødet.

9. Flytte kontortiden torsdag den 23. juni 2016 – Sankt Hans aften?

Torsdag den 23. juni er Sankt Hans aften, og TBS anmoder om at flytte kontortiden til kl. 13.00 – 16.00, da henvendelser til kirkekontoret forventes at være på et lavt niveau denne aften, og TBS desuden ønsker at deltage i et privat arrangement -
Menighedsrådet vedtog at give lov.

10. Eventuelt

KK efterspurgte mulige kandidater til menighedsrådsvalget til efteråret, og opfordrer menighedsrådet til at forhøre sig rundt omkring om nogle skulle have lyst til at stille op.

KK opfordrede menighedsrådsmedlemmerne til at komme til aktivitetsmødet fredag den 8. april 2016 kl. 09.00.

 

11. Lukket møde - Personsag

Lukket møde – derfor intet offentligt referat.