September 2016 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 29. september 2016 kl. 18.30


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS), Kirsten Kjersgaard (KK),
Hanna Thomasen (HT), Ruth Stenbak (RS), Lena Reimer (LR), Inger-Lise Pedersen (ILP), sognepræst,
samt Tine Birksholm Sejersen (TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Afbud fra: Jette Pedersen (JP), kirketjener/medarbejderrepræsentant.

Som tilhører deltager: Grete Lorck (GL), Bodil Skjoldan Petersen (BSP) og Dan Kjersgaard (DK).

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Lukket møde - Personsag

2. Godkendelse af referat og dagsorden

3. Meddelelser ved formanden

4.           -            -   sognepræsten

5. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5a. Godkendelse af forslag fra konsulent angående løft af kirkebænke
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Revisionsprotekollat vedr. årsregnskab 2015 – behandling og godkendelse

7. Budget 2017 – endelig behandling og godkendelse

8. Weekend-højskole 2017 – fastsættelse af deltagerpris samt deltagerantal

9. Kollektliste – nedsættelse af udvalg

10. Eventuelt

11. Lukket møde - Lønforhandling

 

Mødet slut: 21.30

Dagsorden:

Beslutning:

1. Lukket møde - Personsag

Intet offentligt referat

2. Godkendelse af referat og dagsorden

Nyt punkt 5a på dagsordenen – Godkendelse af forslag fra konsulent angående løft af kirkebænke.
Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.  

Indskydergarantien i banken på 750.000 kr. gælder ikke længere for virksomheder, herunder kirker.
Emnet tages op på næste menighedsrådsmøde.

Ansøgning fra Allan E. Jensen, kasserer Thorsvang Grundejerforening – om lån af menighedslokalet til afholdelse af beboermøde torsdag 3. nov. 2016 eller tors. 10. nov. 2016 kl. 19 – 22 for
50 – 80 deltagere. Menighedsrådet vedtog at give dem lov til at låne menighedslokalet torsdag den 3. november mod en betaling på 200 kr. FS lukker dem ind/ud. DK sørger for at udarbejde en blanket.
TBS svarer dem.

Ansøgning fra Hans Henrik Christensen, KFUM Frederikssund, Fjordbyens Sønner – om lov til at låne kirken og menighedslokalet til julehygge m.m. enten 15. dec. 2016 eller 8. dec. 2016. Alternativt 14. dec. 2016 eller 7. dec. 2016 i tidsrummet
kl. 17.00 – 20.30. Menighedsrådet vedtog at give dem lov til at låne kirken og menighedslokalet torsdag den 15. december 2016 – musikandagten aflyses denne dag. TBS svarer dem.

TBS og KB har anmodet Danske Bank om fuld adgang for TBS til kirkens bankkonto, så TBS kan se bankkonto og betale fakturaer ved regnskabsførerens ferie og evt. sygdom.
Pt. afventes der papirer fra banken til underskrift.

Der er kun indkommet én gyldig kandidatliste til menighedsrådsvalget, så afstemningen den
8. november 2016 aflyses. Der er konstituerende menighedsrådsmøde den 17. november 2016.

Der er kommet en indbydelse fra Provst Inge Bastkær Rasmussen til en afskedsreception søndag den 30. oktober 2016 kl. 15.00 – 17.00 i Stenløse sognegård. Indbydelsen gælder menighedsrådet. Svarfristen er fredag d. 28. oktober 2016.

KK træffes kun på mobil i perioden 14. – 21. oktober 2016, og træffes ikke 30. september –
2. oktober 2016.

4. Meddelelser ved sognepræsten

ILP skal deltage i en arbejdskonvent onsdag den 5. oktober hos Provsten – med middag - i anledning af provstens afgang.

Der kører pt. en forsøgsordning blandt personalet om at bruge den interne kalender på hjemmesiden. Forsøget kører til midt i december.

ILP foreslår at lave en liste over de bøger, der ligger i menighedsrådslokalet. RS laver en liste.

Der er kun tale om nye mikrofoner og ny frekvens inde i kirken, ikke et nyt anlæg. Når der skrues op for anlægget både det i kirken og det i menighedslokalet lyder det forfærdeligt!

Der skal evt. justeres på anlæggene.  Firmaet bag det nye anlæg, AV Center, skal kontaktes.
ILP kontakter firmaet, og laver en aftale.

Salmebogstillæg 2017 er nu kommet – og skal indkøbes til kirken. Der er blevet afsat 20.000 kr.
i budget 2016 til indkøbet. TBS indkøber tillægget.

Kunstner Mette Møller ønsker at udstille i kirken.
Hun vil kontakte kunstudvalget.

ILP ønsker at få revideret inventarlisten fra præsteboligen. Den seneste er fra marts 2013.
Det er kirkeværgen, der er ansvarlig for at vedligeholde inventarlisterne for kirken og præsteboligen. GM og ILP ser på inventarlisten for præsteboligen, og TBS renskriver den.

5. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

GM har kontaktet en vinduespudser mht. et tilbud på vinduespudsning, men det er ikke kommet endnu.

GM har kontaktet murerfirmaet vedr. reparation af muren efter murbier for at få en skriftlig præcisering af tilbuddet, men har ikke hørt fra firmaet endnu. GM rykker firmaet.
GM kontakter KB, når hun kender prisen på det fulde tilbud, så KB kan søge Provstiet om at bruge af de frie midler til murerarbejdet.

GM rykker også malerfirmaet vedr. maling af døren mod syd m.m.

RS er blevet kontaktet af Judith Pearce fra Frederikssund Kirkegård vedr. tilbud om snerydning på kirkens arealer om mandagen mellem kl. 07.00 – 15.00. RS læste tilbuddet op.
Menighedsrådet vedtog enstemmigt at takke ja til tilbuddet. RS og TBS sender et svar.

Axel Bang har tilbudt at være ”lyseslukker”, når lyset er tændt i kirken, men det kræver at han får tildelt en nøgle og en adgangskode. Menighedsrådet vedtog at takke ja til tilbuddet. KB svarer ham.

Der er kommet ny jord og planter i Den bibelske have – samlet pris ca. 4000 kr.

KB – Skal kirketjenercirkulæret stå i Personalehåndbogen?
Menighedsrådet mener ikke at det skal stå i Personalehåndbogen, da reglerne er ”fagforeningsregler”. JP har rejst spørgsmålet – KB svarer hende.

5a. Godkendelse af forslag fra konsulent vedrørende løft af kirkebænke

KK redegjorde for forløbet med Arbejdstilsynet, og den indgåede aftale med rådgivningsfirmaet 5A.

Konsulent og fysioterapeut, Jon Ahrensbøll, fra rådgivningsfirmaet 5A har været på besøg tirsdag den 27. september 2016. Til stede var kirketjenerne samt KK, KB, RS og FS. Påbuddet lyder kun på at kirketjenerne ikke må løfte på kirkebænkene. Forslag: At sætte filt under kirkebænkene, så de kan skubbes. Det skal undersøges om kirkebænkene så glider, når man rejser/sætter sig.  Hvis man rekvirerer et rengøringsfirma, skal de kende til påbuddet.
Løsningen kunne være at anskaffe sig nogle ”hunde” uden kanter og med en låsemekanisme. Kirketjenerne skal bære sikkerhedssko ved arbejdet med kirkebænkene, og de skal være to om arbejdet.  Menighedsrådet vedtog at købe filt til under nogle af kirkebænkene som et forsøg samt to ”hunde”. KK foretager indkøbene sammen
med Troels. KK svarer konsulenten fra 5A.

6. Revisionsprotekollat vedr. årsregnskab 2015 – behandling og godkendelse

KB gennemgik revisionsprotokollatet vedr. årsregnskab 2015. Menighedsrådet godkendte revisionsprotokollatet, og det blev underskrevet af samtlige menighedsrådsmedlemmer.

7. Budget 2017 – endelig behandling
og godkendelse

KB gennemgik budgettet for 2017. Den endelige ligning er på 26.000 kr. mere end oprindelig budgetteret. Heraf er fordelt 6000 kr. mere til Weekend-højskolen og 20.000 kr. til løn pga. igangværende lønforhandlinger.

Årsbudget 2017 for Islebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 84446017, Budget 2017, Endelig budget afleveret d. 15-09-2016 kl. 13:42 blev godkendt af alle Islebjerg Sogns Menighedsråds medlemmer.

8. Weekend-højskole 2017 – fastsættelse af deltagerpris samt deltagerantal

Prisen blev sat til 450 kr. pga. højere udgifter til foredragsholdere.
Deltagerantallet blev sat til 80 personer.
ILP fortalte lidt om programmet for
Weekend-højskolen.

9. Kollektliste – nedsættelse af udvalg

FS, LR og HT meldte sig til udvalget. Kollektlisten skal godkendes på menighedsrådsmødet
17. november 2016.

10. Eventuelt

Shout Gospel Voices fra Græse Kirke ønsker at afholde en koncert i Islebjerg Kirke lørdag den
26. november 2016 kl. 16.00. Prisen for koncerten er 2500 kr. Menighedsrådet vedtog at takke nej til koncerten. TBS giver Peter besked og Peter giver besked til koret.

11. Lukket møde - Lønforhandling

Intet offentligt referat