November 2016 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 17. november 2016 kl. 20.00


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Frode Skjold (FS), Kirsten Kjersgaard (KK),

Ruth Stenbak (RS), Lena Reimer (LR), Hanna Thomasen (HT), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP),
Jette Pedersen (JP), kirketjener og medarbejderrepræsentant samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Som tilhørere deltager: Dan Kjersgaard (DK), Bodil Skjoldan Petersen (BSP),
Susanne Kammersgaard (SK) og Edmund Kammersgaard (EK).

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Behandling og godkendelse af revideret årsregnskab 2015 – Provstiets revision

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 6. Godkendelse af Kollektliste

7. Status vedr. regelændring for indskydergaranti i banken
 8. Kirken have produceret sine egne kort til gaver, julehjælp m.m.?

9. Babysalmesang fortsætte i 2017?

10. Eventuelt

11. Lukket møde

Mødet slut: 22.15

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.

Frederikssund Provsti har meddelt at firmaet Danakon a/s har vundet opgaven med at energimærke Folkekirkens bygninger, og at menighedsrådet vil høre fra firmaet snart vedr. energimærkning af præsteboligen.

Kunstner Marianne Rygh forespørger om muligheden for at forlænge kunstudstillingen?
ILP efterlyser nogle faste regler for kunstudstillinger, som optages i Personalehåndbogen.  Menighedsrådet vedtog at der fremadrettet skal udarbejdes nogle klare regler vedr. kunstudstillinger, men i dette tilfælde udvides kunstudstillingen frem til den 12. december 2016. KK kontakter kunstneren.
Det nye kunstudvalg udarbejder retningslinjer for kommende kunstudstillinger, der indsættes i Personalehåndbogen.

Jon Ahrensbøll fra rådgivningsfirmaet A5 har været og besigtige de nye ”hunde”, men de er for høje. Konklusionen er derfor at der sættes filt under kirkebænkene, så de nemt kan skubbes og trækkes. Jon Ahrensbøll har taget billeder af kirkebænkene til dokumentation til Arbejdstilsynet.
Der kommer en skriftlig redegørelse, som menighedsrådet skal videresende til Arbejdstilsynet inden 8. januar 2017.

Hvad gør vi ved flagning ved kirkelige handlinger, f.eks. en vielse, der finder sted efter solnedgang?
I flagregulativet i Personalehåndbogen står der at der ikke må flages efter solnedgang. Menighedsrådet vedtog at ved kirkelige handlinger efter solnedgang, må flaget gerne være hejst.

Dette tilføjes i Personalehåndbogen. DK kommer med et udkast til en skrivelse.

 

Håndværkernøglen er væk/blevet stjålet,
så alle B-nøgler og låse i kirkebygningen m.m. er blevet udskiftet på håndværkerens regning. Alle, der har B-nøgle, skal have en ny B-nøgle udleveret på kirkekontoret.

 

Der skal laves en blanket omkring loppemarkedet.
Så det bliver præciseret, hvem der gør hvad.
DK kontakter Børge Larsen på vegne af menighedsrådet.

3. Meddelelser ved sognepræsten

Konfirmanderne har været på tur i København, og det var en god tur.

 

Konfirmanderne er ved at forberede et lille drama til 1. søndag i advent.

 

Der er kommet en pjece om reformationsjubilæet i Frederikssund Provsti, som bliver lagt ud i våbenhuset efter nytår.

 

Tilbud om en forestilling ”Heksejagt”, som arrangeres af Helsingør Teater i samarbejde med Helsingør Kommunes Biblioteker i anledning af Reformationsjubilæet 2017.

Menighedsrådet vedtog at sige ja tak på to betingelser – at det max må koste 2000 kr., og at kirken ikke vil opkræve entré.
ILP kontakter Grete Olsen.

 

Hvorfor er der kun ca. 5000 kr. til julehjælp i år?
KB forespørger regnskabsfører Søren Hjorth.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

 FS – der er kommet takster for 2017 for brug af kirker, kapeller, organister, kirkekor og kirkesanger, men ingen vejledning i hvordan priserne skal opkræves? Menighedsrådet efterlyser kun en pris på hvad det skal koste for at opbevare udensogns kister på køl i kølerummet. FS tager det op på næste møde i provstiudvalget, for at få en forklaring.

 

KB – Kirketjenerne har haft lejet en trailer (med bur) for at transportere nedfaldne blade ud på lossepladsen. Det kostede 150 kr. i leje af trailer. Hvad skal praksis være fremadrettet? Menighedsrådet vedtog at fremadrettet skal kun blade, der ligger på fliserne og ved indgangsdørene fjernes. Blade på græsset skal blive liggende.
Kirketjenerne skal høres om de selv har et løsningsforslag.  KB snakker med kirketjenerne.

 

GM – der er indhentet pris på en reparation af foldedøren i menighedslokalet – tilbuddet lyder på 16.875 kr. inkl. moms.  

 

Der er kommet to tilbud på reparation og maling af garageporte i præsteboligen – GM oplæste det første tilbud – tilbuddet lyder på kr. 22.726,25 inkl. moms, og er inkl. garageportåbner med fjernbetjening. Menighedsrådet vedtog at takke ja til dette tilbud, såfremt provstiet bevilger pengene.

 

Det andet tilbud er en reparation af garageportene og lyder på kr. 7.400 ekskl. moms og dækker kun en basis-reparation.

 

Når prisen på en ny varmeveksler kendes, sender KB en ansøgning til Frederikssund provsti, om bevilling af midler til de arbejder, der kan udføres med de resterende frie midler fra 2015 (ca. 125.000 kr.) i den rækkefølge, der blev besluttet ved menighedsrådsmødet den 27. oktober 2016.

GM svarer tilbudsgivere at tilbuddene accepteres, såfremt Provstiet bevilger pengene.

5. Behandling og godkendelse af revideret årsregnskab 2015 – Provstiets revision

Menighedsrådet behandlede og godkendte provstiets revision af revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskab 2015 og tog provstiets revision til efterretning. Det underskrevne referat af menighedsrådsmødet den 17. november 2016 skal lægges ind på DAP inden 15. januar 2017.
TBS sørger for dette.

6. Godkendelse af Kollektliste

 Kollektudvalget gennemgik kollektlisten og formål. Kollektlisten blev godkendt af menighedsrådet med enkelte rettelser.

7. Status vedr. regelændring for indskydergaranti i banken

Regnskabsfører Søren Hjorth oplyser at Frederikssund Menighedsråd har besluttet at afvente en udmelding fra Frederikssund Provsti om hvordan menighedsrådene skal forholde sig.  Menighedsrådet vedtog stadig at afvente nyt fra Søren Hjorth.

8. Kirken have produceret sine egne kort til gaver, julehjælp m.m.?

Forslag fra TBS om at få fremstillet nogle kort, med Islebjerg Kirke eller et kirkelogo på, som kan bruges/vedlægges når Islebjerg Sogn/Menighedsråd/Kirke skal give julehjælp eller gaver med Islebjerg som afsender. Menighedsrådet vedtog at få udarbejdet 100 stk. kort på den ”Grafiske Værktøjskasse” til en pris af ca. 1000 kr.

TBS laver et udkast til et kort til næste menighedsrådsmøde.

9. Babysalmesang fortsætte i 2017?

Underviser i babysalmesang, Lisbeth Thormann, vil gerne fortsætte med babysalmesang i foråret 2017. Forslag om startdato onsdag 1. marts 2017 kl. 10.00. Undervisning i alt 8 gange og på samme vilkår som hidtil. Minimum 5 deltagere for at holdet oprettes. Menighedsrådet vedtog at fortsætte med babysalmesang i 2017.

10. Eventuelt

Der er blevet indkøbt en ny flygel-lampe.

FS, RS og LR takkede for afskedsgaverne.

TBS er fremover ansvarlig for hylden ude i våbenhuset – at alt materiale er aktuelt.

11. Lukket møde

Lukket møde – derfor intet offentligt referat