Maj 2017 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde torsdag 4. maj 2017 kl. 18.30

Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Kirsten Kjersgaard (KK), Gunnar Greve (GG), Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Karsten Lolck (KL), Grete Lorck (GL), Allan E. Jensen (AJ), sognepræst Inger-Lise Pedersen (ILP)
samt Tine Birksholm Sejersen(TBS), kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Afbud fra: Jette Pedersen (JP), kirketjener/medarbejderrepræsentant og Hanna Thomasen (HT).
Allan E. Jensen (AJ)er indkaldt som stedfortræder for HT, da punkt 5 og 6 på dagsordenen kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3. Meddelelser ved sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Behandling + godkendelse af Budget 2018

6. Behandling + godkendelse af Kvartalsrapport 1. kvt. 2017

7. Brug af frie midler fra 2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  pause - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Status for brandsyn 4. maj 2017

9. Ansættelse af konfirmandlærer

10. Sogneanalyse

11. ”Mini-kursus” for menighedsrådsmedlemmer i Church Desk

12. Anskaffe ergonomisk mus og tastatur til kordegnen?

13. Eventuelt

13. Lukket møde – tilbud på renovering af toiletter + Personsag

Mødet slut: 22.05

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

KK gennemgik postlisten.  

Teatertasken vil opføre ”Skibbykrøniken” for menigheden torsdag 14. september 2017 kl. 17.30.

Arbejdstilsynet har varslet et uanmeldt besøg inden for den næste måned, hvor de vil se på arbejdsmiljøet. Fra menighedsrådet vil KK, GL, KL og KB i nævnte rækkefølge kunne tilkaldes, som repræsentanter for arbejdsgiveren, når Arbejdstilsynet kommer. Der skal gerne være 2 repræsentanter fra menighedsrådet til stede
under besøget.

Serapions-ordenen/Logen Puritas forespørger om muligheden for et samarbejde med kirken vedr. afvikling af en humanitær julekoncert i samarbejde med MKmusik . Menighedsrådet vedtog at takke nej tak. TBS svarer dem.

Der er kommet et positivt svar fra Frederikssund Menighedsråd vedr. vikardækning under kordegnens forældreorlov. KK er blevet inviteret til et uddybende møde onsdag 10. maj 2017 kl. 11.00 eller 13.00 – KK ønsker at KB også deltager i mødet, da hun er Islebjerg Menighedsråds kasserer.
KK giver besked til formanden for Frederikssund Menighedsråd om at mødet skal være kl. 11.00.

KK rykker Frederikssund Provsti vedr. svar på opbevaring af udensogns kister i kapellet inden næste menighedsrådsmøde.

KK holder ferie 31. maj, 1. – 2. juni 2017 –
GG træder ind som formand i perioden.

3. Meddelelser ved sognepræsten

Udhængsskabene trænger til en udskiftning – tages op under punkt 7.

ILP minder om at der snart er deadline for materiale til årsfolderen.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Kommet to tilbud på vinduespudsning indvendigt og udvendigt af kirkebygningen:

Tilbud 1 fra B.R.V. Service Aps på ind – og udvendig vinduespudsning 4 x årligt – Pris for dette arbejde er per gang kr.4350,- excl. moms. Indvendig polering for samme arbejde er kr.3475,- når det udføres sammen med udvendig polering.

Tilbud 2 fra Sika Rengøring Aps på ind – og udvendig vinduespudsning 4 x årligt samt polering udvendigt over kirken 1 x årligt. Pris 2250 kr. ex. moms.

Menighedsrådet vedtog at takke ja til tilbud 2.
TBS giver afslag til tilbud 1. GM kontakter tilbud 2.

GL efterlyser nogle anhug til når der skal renses tagrender på taget. Menighedsrådet vedtog at spørge den murer, der kommer og renoverer toiletterne, om vedkommende kan give et tilbud på nogle anhug oppe på taget.

KB – forespørgsel fra Troels om leje af en lift til rengøring af lamper i kirken. Menighedsrådet vedtog at det ikke er aktuelt lige nu.

Jette vil ikke længere køre affald på lossepladsen, da hun har fået ny bil, og ikke vil have den svinet til. Forslag om at leje en trailer et par gange om året, f.eks. efter hækkeklipning.

GM foreslår at hendes mand tager kirkens affald med på lossepladsen, når han alligevel skal på lossepladsen.

De udendørs lamper er begyndt at lække, og det vil koste 3000 kr. pr. lampe at lave dem. Det skal undersøges nærmere.

Kirketjenerne er på landskursus for kirketjenere
6. – 8. juni 2017. Hvem skal vikariere for dem?
GM og GG melder sig til at vikariere ved en evt. bisættelse/begravelse.

GL holder ferie 5.-7. juni 2017 – KL er stedfortræder for kontaktpersonen.

5. Behandling + godkendelse af Budget 2018

KB gennemgik budgettet for 2018.

Der er søgt om en tillægsbevilling på 150.000 kr. til renovering af badet i kælderen.

Der er også søgt en tillægsbevilling på 125.000 kr. til nyt gulv i menighedslokalet.

Budget 2018 for Islebjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 84446017, Budget 2018, Bidrag budget afleveret d. 26-04-2017 kl. 14:00 blev godkendt af alle Islebjerg Sogns Menighedsråds medlemmer.

6. Behandling + godkendelse af Kvartalsrapport 1.kvt. 2017

KB gennemgik kvartalsrapporten for 1.kvt. 2017.

Alle medlemmer af Islebjerg Sogns Menighedsråd godkendte Kvartalsrapporten for 1. kvt. 2017, og den blev underskrevet af KK og KB. TBS sørger for at scanne den og lægge den ind på DAP´en inden tidsfristen.

7. Brug af frie midler fra 2016

De frie midler for 2016 udgør i alt 327. 499 kr.
Forslag om at bruge de frie midler til:

Renovering af toiletter i kirken – til betaling udover de afsatte midler.

Forgyldning af de sidste 30 alterbægre – pris ca. 9000 kr.

Udhængsskabe til kontaktoplysninger, opslag m.m. 3 stk. GM indhenter tilbud.

Ønske om dæmpet belysning i den bibelske have om aftenen, f.eks. til koncerter. Menighedsrådet vedtog at udskifte det skarpe lys med noget mere varmt lys. Hvis det kræver en elektriker, skal KB kende prisen, så hun kan søge om frie midler til det. GM og GG ser på sagen.

Anskaffe flere stolehynder? Forslaget blev nedstemt.

Måske også bruge af de frie midler til en Sogneanalyse eller kommunikationskurset i efteråret. KK undersøger en pris for Sogneanalysen.

KB sender en samlet ansøgning om bevilling af de frie midler til Frederikssund Provsti, når hun har fået en tilbagemelding på priserne for ovenstående ønsker.

8. Status for brandsyn 4. maj 2017

Frederiksborg Brand & Redning skulle have været på et brandsyn i kirken dags dato, men det blev aflyst af Frederiksborg Brand & Redning, som i stedet har foreslået datoen tirsdag 9. maj 2017 kl. 10.15. GL og GG deltager på vegne af menighedsrådet.

9. Ansættelse af konfirmandlærer

ILP har holdt møde med Flemming Jensen, der gerne vil stille sig til rådighed som konfirmandlærer i sæsonen 2017 – 2018. Flemming deltager i indskrivningen af konfirmander 31. maj 2017.

10. Sogneanalyse

Forslag om at få udarbejdet en Sogneanalyse, hvorved menighedsrådet kan se befolkningssammensætningen i sognet.

Menighedsrådet besluttede at få udarbejdet en Sogneanalyse. Evt. med penge fra de frie midler.
KK indhenter tilbud.

11. ”Mini-kursus” for menighedsrådsmedlemmer i Church Desk

Afholdes to nye ”mini-kurser” i  Church Desk.
Det ene kursisthold består af KK, KB og GM –
kurset blev aftalt til onsdag 21. juni kl. 13.00
Det andet kursisthold består af DK, BSP og HT – kurset blev aftalt til onsdag 21. juni kl. 14.30.

12. Anskaffe ergonomisk mus og tastatur til kordegnen?

TBS har haft en ergonomisk mus samt et trådløst tastatur på prøve, og forespørger nu menighedsrådet om at bevilge hende disse ting,
da det aflaster hende i sit daglige arbejde.
Pris: 3818,75 kr. inkl. moms. Menighedsrådet besluttede at bevilge det. TBS kontakter firmaet og beder om en faktura.

13. Eventuelt

GM ønsker en fortegnelse over menighedsrådsmedlemmers
og personalets fødselsdage. GM indkøber gaver/blomster til menighedsrådsmedlemmer og GL indkøber gaver/blomster til personalet.
TBS udarbejder en liste snarest muligt.

Brugen af Church Desk, som arbejdsredskab i kirken, bør indarbejdes i Personalehåndbogen.

14. Lukket møde – tilbud på renovering af toiletter

+ Personsag

Lukket møde – derfor intet offentligt referat.