November 2017 | Islebjerg Kirke

Referat af menighedsrådsmøde 23. november 2017 kl. 18.30


Sted: Islebjerg Kirke, Frederikssund - menighedsrådslokalet

Deltagere: Greta Mikkelsen (GM), Kirsten Barfod (KB), Gunnar Greve (GG),

Kirsten Kjersgaard (KK), Grete Lorck (GL), Karsten Lolck (KL) og Edmund Kammersgaard (EK)

Afbud fra: Hanna Thomasen (HT). Edmund Kammersgaard (EK) er indkaldt som stedfortræder, da punkt 8 på dagsordenen kræver at menighedsrådet er fuldtalligt.

Referent: Tine B. Sejersen, kordegn/sekretær for menighedsrådet.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

2. Meddelelser ved formanden

3.           -            -   sognepræsten

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

5. Snerydning ved præsteboligen samt snerydning v. kirken i weekenden 2. -3. december 2017

6. Afholde Islebjerg Café 3. januar 2018? Samt afholdelse af Islebjerg Café fremadrettet

-------------------------- pause ----------------------------------

7. Godkendelse af kollektliste/indsamlingsliste for kirkeåret 2017/2018

8. Valg til enkeltmandsposter:

a) Formand – Skriftlig hemmelig afstemning

b)Næstformand – Skriftlig hemmelig afstemning

c)Kontaktperson

d) Kasserer
e) Kirkeværge
f)Tegningsberettiget
g) Bygningskyndig

9. Mødedatoer januar og februar 2018 + forplejning – forslag fremlægges på mødet

10. Eventuelt

11. Lukket møde – Personsag, status for præsteansættelse samt lønforhandlinger

Mødet slut: 21.15

Dagsorden:

Beslutning:

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Menighedsrådet vedtog at vælge en ordstyrer til at styre menighedsrådsmødet – KL blev valgt.

KB rykker for en prisliste ved kopimaskinen – TBS følger op på det.

Referat og dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser ved formanden

Postlisten blev gennemgået af KK.

Pernille V. Jeppesen/ Børnehuset Skuldshøj – Ansøgning om lån af menighedslokalet i perioden 15. januar – 30. april 2018 enten tirsdag, onsdag eller torsdag ca. kl. 9.30 – 12.00 til før-skole projekt for børnehavens kommende skolebørn. Menighedsrådet vedtog at give dem lov til at låne menighedslokalet onsdage formiddage mod en betaling på 200 kr. pr. gang, som afregnes når sæsonen er slut. TBS svarer dem.

Der er orienteringsmøde med biskoppen og provsten torsdag 30. november 2017 kl. 17.00 vedr. præsteansøgningerne.

Provsten har meddelt at der ikke kan skaffes en fast vikarpræst for december og januar. Gudstjenesterne vil blive dækket af andre præster i provstiet samt pastor emeriti. Menighedsrådet afventer stadig svar fra provsten mht. præster.

Organist Peter Hermann spørger om der kan afholdes en julekoncert som en slags erstatning for den aflyste juletræsfest. KK læste op fra koncertforslaget fra Reg og Andreas – Christmas Tour. KB undersøger om der er penge til det, og hvis det er tilfældet er menighedsrådet positivt stemt. Forslag om at lægge koncerten torsdag
21. december om aftenen.

Provsten har meddelt at menighedsrådet skal sende en skriftlig ansøgning til biskoppen, såfremt man vælger at aflyse højmessen søndag
24. december kl. 10.00.  Det er juleaftensdag, hvor der er eftermiddagsgudstjenester, og derfor er det helt legalt at aflyse højmessen om formiddagen. Menighedsrådet vedtog at aflyse højmessen kl. 10.00. TBS sender en ansøgning til biskoppen.

Pastor emeritus Inger-Lise Pedersen ønsker at ansøge menighedsrådet om at låne kirken til en kort andagt for KFUM Spejderne i forbindelse med KFUM Spejdernes julefest torsdag 14. december 2017. Menighedsrådet vedtog at give hende lov.

TBS svarer hende.

Der skal afholdes et opfølgende kursus i ”Samarbejde – og kommunikation”, når det nye personale er tiltrådt. Menighedsrådet tager kontakt til Esnord med henblik på dette.

3. Meddelelser ved sognepræsten

Punktet udgår, da sognet p.t. står uden
en sognepræst.

4. Meddelelser ved øvrige medlemmer af rådet

Bladfanget er etableret på taget.

GG ønsker at deltage i kurset ”Få flere folk i kirken” til en pris af 700 kr. tirsdag 27. februar 2018 i Humlebæk sognegård. Menighedsrådet vedtog at bevilge kurset.

Der er ansat en ny kirkesanger pr.
1. december 2017.

Der er ansat en kirketjenervikar pr.
1. december 2017 i et 3 måneders vikariat.

Kirketjener Jette Pedersen har sidste arbejdsdag onsdag 29. november 2017, og har inviteret til en lille afskedsreception for personale og menighedsråd kl. 09.30.

5. Snerydning ved præsteboligen samt snerydning v. kirken i weekenden 2.- 3. december 2017

Frederikssund Kirkegård, som assisterer med snerydningen ved kirken om mandagen, har meddelt at de ikke kan hjælpe med snerydningen v. kirken i weekenden 2. -3. december 2017, da de kun har én mand på opgaven i weekenden.

Der skal ryddes for sne ved præsteboligen fra nu af og frem til starten af februar. Kirketjener Troels Klamer rydder selv sne v. kirken i weekenden 2.-3. december. Snerydning v. præsteboligen varetages af kirketjener Troels Klamer med undtagelse af om mandagen, hvor Frederikssund Kirkegård skal høres om de kan assistere. TBS kontakter Frederikssund Kirkegård om de kan være behjælpelig med snerydning v. præsteboligen også.
Hvis Frederikssund Kirkegård ikke kan rydde sne om mandagen v. præsteboligen, skal der udarbejdes en vagtplan blandt
menighedsrådets medlemmer.

6. Afholde Islebjerg Café 3. januar 2018?
Samt afholdelse af Islebjerg Café fremadrettet

Islebjerg Café 3. januar 2018 afholdes – GL og KB står for programmet/afholdelsen af denne.
 Islebjerg café i februar 2018 tages op på næste menighedsrådsmøde.

7. Godkendelse af kollektliste/indsamlingsliste for kirkeåret 2017/2018

Kollektlisten/indsamlingslisten blev enstemmigt godkendt af menighedsrådet.

TBS sørger for at den lægges ind på hjemmesiden.

8. Valg til enkeltmandsposter:

a) Formand – Skriftlig hemmelig afstemning

b)Næstformand – Skriftlig hemmelig afstemning

c)Kontaktperson
d)Kasserer

e)Kirkeværge
f)Tegningsberettiget

g)Bygningskyndig

a)   KK blev valgt med 7 stemmer

b)  GG blev valgt med 7 stemmer

c)   GL blev valgt

d)  KB blev valgt

e)  GM blev valgt

f)   KB blev valgt – som stedfortræder blev KK valgt 

g)  Ole Aabel blev genvalgt.

9. Mødedatoer januar og februar 2018 + forplejning – forslag fremlægges på mødet

Forslag til mødedatoer i januar og februar 2018 er blevet udsendt sammen med dagsordenen, og blev gennemgået på mødet. Første møde i 2018 bliver torsdag 11. januar 2018 kl. 18.30. GM har forplejningen. Menighedsrådsmødet i februar 2018 bliver torsdag 22.februar 2018 kl. 18.30. 
KB har forplejningen.

Øvrige mødedatoer og forplejning fastsættes,
når den nye sognepræst er tiltrådt.

10. Eventuelt

KK efterlyser oplæg på menighedsrådsmøderne, f.eks. om menighedsrådets visioner eller hvordan man får flere i kirken.

12. Lukket møde – Personsag, status for præsteansættelse og lønforhandlinger.

Lukket møde – derfor intet offentligt referat